ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

Ανθρώπινο Δικαίωμα αρ. 20

Το Δικαίωµα στις Δηµόσιες Συγκεντρώσεις

1. Καθένας έχει το δικαίωµα να συνέρχεται και να συνεταιρίζεται ελεύθερα και για ειρηνικούς σκοπούς.

2. Κανείς δεν µπορεί να υποχρεωθεί να συµµετέχει σε ορισµένο σωµατείο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ