ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ανθρώπινο Δικαίωμα αρ. 21

Το Δικαίωµα στη Δηµοκρατία

1. Καθένας έχει το δικαίωµα να συµµετέχει στη διακυβέρνηση της χώρας του, είτε άµεσα είτε έµµεσα, µε αντιπροσώπους ελεύθερα εκλεγµένους.

2. Καθένας έχει το δικαίωμα να γίνεται δεκτός, υπό ίσους όρους, στις δημόσιες υπηρεσίες της χώρας του.

3. Η λαϊκή θέληση είναι το θεµέλιο της κρατικής εξουσίας. Η θέληση αυτή οφείλει να εκφράζεται µε γνήσιες εκλογές, οι οποίες πρέπει να διεξάγονται περιοδικά, µε καθολική, ίση και µυστική ψηφοφορία ή µε αντίστοιχη διαδικασία που να εξασφαλίζει την ελευθερία της εκλογής.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ